Education กระทรวงศึกษาธิการ

จำนวน

นักเรียน นักศึกษา ผู้เรียน

11,857,454 คน

Education กระทรวงศึกษาธิการ

Education กระทรวงศึกษาธิการ

จำนวน

ครู บุคลากรทางการศึกษา

546,342 คน

Education กระทรวงศึกษาธิการ

Education กระทรวงศึกษาธิการ

จำนวน

บุคลากรในสังกัด

3,483 คน

Education กระทรวงศึกษาธิการ

Education กระทรวงศึกษาธิการ

จำนวน

สถานศึกษา

47,117 แห่ง

Education กระทรวงศึกษาธิการ

Education กระทรวงศึกษาธิการ

จำนวน

ผู้สำเร็จการศึกษา

733,327 คน

Education กระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศ/กิจกรรม

การประชุมพัฒนาระบบฐานข้อมูลร่วมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น กระทรวงสาธารณสุข

วันพฤหัสที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00 – 12.00 น. พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานการประชุมโดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ นายวสันต์ สายทอง รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.สธ. นายอาคม ศาณศิลปิน ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมู,การศึกษากระทรวงศึกษาธิการ และทีมงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.ศธ.